fbpx

ÜLDTINGIMUSED ÜLDTINGIMUSTES KASUTATUD MÕISTED

Müüja — osaühing “TAILOR.LV”, ühtne registreerimisnumber – 40203071173, juriidiline aadress – Alauksta tänav 21-32, Riia, asukoha aadress Alauksta tänav 21-32, Riia, telefon +371 25259523, e-post – [email protected]
Tarbija – füüsiline või juriidiline isik, kes väljendab soovi soetada, soetab või võiks soetada kaupa või kasutada teenust eesmärgil, mis ei ole otseselt seotud tema ettevõtlusega; Ostja – isik, kes soetab kaupa Müüja Internetipoes. Ostjaks võib olla nii Tarbija kui ka isik, kes ei ole Tarbija;
Kaup – iga asi, mida Müüja pakub või müüb Tarbijale käesoleva interneti veebisaidi kaudu; Tootja – isik, kes oma majandus- või erialase tegevuse raames valmistab või taastab kaupa müügiks või esitleb end kui Tootjat, näidates (märkides) kaubal või selle pakendil või kauba tehnilises passis ära oma nimetuse (firma), nime, perekonnanime, kaubamärgi või muu eraldusmärgi; Normatiivaktid – Ministrite kabineti 2014. aasta 20. mai tingimused nr 255 „Distantslepingu tingimused“, Tarbija õiguste kaitse seadus, Tsiviilseadus, Äriseadus ja muud seotud normatiivaktid. Garantii – Tootja, Müüja või teenuse osutaja kinnitus, et Kaup, teenus või nende osa säilitab kindla ajavahemiku jooksul kasutusomadused, ohutuse ja täitmise ning Tootja, Müüja või teenuse osutaja võtavad endale täiendavad kohustused, mis ei ole ette nähtud käesolevas seaduses ja teistes normatiivaktides;

Kasutustingimused – Tootja või Müüja poolt antud juhised, mille järgimisel säilitab Kaup kasutus- (tarvitamis-)omadused ja vastavad omadused ning ei tekita ohtu Tarbija varale, tervisele, elule või keskkonnale;
Hinnad – Interneti veebisaidil näidatud Kauba lõplik hind, mis sisaldab makse ja lõive ning mille eest Müüja müüb Kaupu käesoleva, interneti veebisaidi kaudu. Hinnas ei sisaldu Kauba kohaletoimetamise tasu; Interneti veebisait – Müüja interneti veebisait www.tailor.lv;

Pooled — Müüja ja Ostja.
Üldtingimused — käesolevad eeskirjad (Interneti veebisaidi üldised eeskirjad ja tingimused). Üldtingimused
1.1. Käesolevate tingimustega sätestatakse õigussuhted Ostja ja Müüja vahel.
1.2. Enne Interneti veebisaidi kasutamise alustamist palume hoolikalt tutvuda käesolevate, Interneti veebisaidi kasutustingimustega.
1.3. Interneti veebisaidi kasutamist alustades nõustub kasutaja käesolevate Tingimustega.
1.4. Müüja võib osaliselt või täielikult kustutada, muuta, täiendada informatsiooni Interneti veebisaidil, ilma sellest eelnevalt hoiatamata.
1.5. Nähaolevate kaupade kujutised ja kirjeldus võivad natuke erineda pakutavast Kaubast.
1.6. Käesolevate tingimustega nõustudes nõustub Klient oma isikuandmete edastamisega Müüjale. Müüja on isikuandmete vastutav töötleja, kooskõlas Isikuandmete kaitse üldmäärusega. Müüjal on õigus Kliendi isikuandmeid töödelda enda poolt pakutavate teenuste realiseerimise eesmärgil või sõlmitud lepingute raames ning eesmärgiga pidada arvestust klientide üle, pakkuda, osutada ja hoida alal oma teenuseid, realiseerida ja kaitsta Müüja õigusi ja õiguslikke huve lepinguliste kohustuste täitmiseks, täita normatiivaktides määratud kohustusi. Müüjal on õigus saada isikuandmeid kolmandatelt isikutelt, samuti ka edastada neid kolmandatele isikutele oma lepinguliste kohustuste raames, järgides käesolevates tingimustes määratud eesmärke, tehes seda normatiivaktides määratud korras, oma teenuste realiseerimiseks või ka seaduslike järelepärimiste korral.
Taganemisõiguse kasutamine
2.1. Tarbija võib kooskõlas normatiivaktidega kasutada taganemisõigust ja ühepoolselt Kaubast loobuda 14 (neljateistkümne) päeva jooksul, kattes kohaletoimetamise kulud.

2.2. Taganemisõiguse kasutamise tähtaega arvestatakse alates Kauba tarnimise päevast – juhul kui telliti üks Kaup; viimasena tarnitud Kauba tarnimise päevast – juhul kui tellimus sisaldas mitmeid Kaupu; viimasena tarnitud Kaubapartii või selle osa tarnimise päevast – juhul kui tarnet teostati partiide või osade kaupa.

2.3. Taganemisõiguse kasutamine tähendab Ostjapoolset teatamist Kaubast loobumisest ja selle teate esitamist ehk saatmist Müüjale.
2.4. Taganemisest teatamiseks võib Tarbija kasutada Müüja poolt koostatud taganemisavalduse vormi või muud, vabas vormis esitatud või väljendatud teadet taganemise kohta, milles Tarbija peab tingimata ära näitama: Adressaadi (Müüja nimetus, asukoha aadress, telefoninumber, e-posti aadress)

“Teatan, et soovin loobuda sellise Kauba soetamisest” Tellimise kuupäev/kättesaamise kuupäev
Tarbija nimi ja perekonnanimi
Tarbija aadress

Tarbija allkiri (vaid juhul kui antud vorm saadetakse paberkandjal)
Kuupäev
2.5. Tagastatav Kaup tuleb Tarbijal toimetada aadressile Alauksta tänav 21-32, Riia ning see peab olema täiskomplektne.
2.6. Taganemisõigust kasutades on Tarbijal õigus tagastada Kaup Müüjale ilma pakendita juhul kui Tarbijal puudus võimalus Kaubaga tutvuda ilma pakendit avamata ning puudus võimalus Kauba pakendit säilitada, näiteks pakendi mõõtmete tõttu, sest seda ei loeta Kauba lahutamatuks osaks. 2.7. Taganemisavalduse või taganemisõiguse kasutamise teate tähtaegne saatmine lõpetab lepingu ja vabastab Tarbija kõigist, lepingust tulenevatest lepingukohustustest või sellise lepingu sõlmimise kohustusest juhul kui pakkumise on teinud Tarbija.
2.8. Raha Kauba eest tagastatakse kasutades originaalset tasumisviisi.
Tarbija vastutus
3.1. Tarbija vastutab Kauba väärtuse vähenemise eest või selle kasutamise eest vastupidiselt heausklikkuse põhimõttele juhul kui Kaupa on taganemisõiguse kasutamise ajal kasutatud rohkemal määral kui see on vajalik Kauba omaduste ja tüübi selgitamiseks ja kontrollimiseks.
3.2. Tarbija kohustuseks on tagastada Kaup Müüjale hiljemalt 14 päeva jooksul alates kirjaliku taganemisavalduse saatmisest. Müüja või teenuse osutaja kohustub hiljemalt 14 päeva jooksul alates päevast, mil talle sai teatavaks Tarbija lepingust taganemise otsus, tagastada Tarbijale viimase poolt makstud rahasumma, sealhulgas Tarbija poolt tasutud tarnekulud.
3.3. TarbijavastutabKaubakvaliteedijaohutusesäilimiseeesttaganemisõiguserealiseerimise tähtaja jooksul.
Garantii
4.1. Tarbijal on õigus esitada nõue Müüjale Kauba nõuetele mittevastavuse kohta kahe aasta jooksul alates Kauba soetamise päevast. Tarbija esitab nõudeavalduse Müüjale kahe kuu jooksul alates päevast, mil ta Kauba puudused avastas. Kauba soetamise päevaks loetakse päeva, mil Müüja andis vastava Kauba üle ja Tarbija selle vastu võttis.
4.2. Juhul kui Tootja või Müüja on andnud Kaubale garantii, on Tarbijal pärast punktis 4.1. nimetatud tähtaja möödumist õigus esitada nõue kogu järelejäänud garantiiaja jooksul, kooskõlas garantiidokumendis toodud tingimustega. Tarbija esitatud nõue vaadatakse läbi kooskõlas garantiidokumendis toodud tingimustega.
4.3. Tootjale või Müüjale Kauba puuduste kohta nõude esitamisel lisab Tarbija nõudeavaldusele tehingut tõendava dokumendi koopia.
4.4. Tarbija nõue vaadatakse läbi 7 tööpäeva jooksul alates nõude saamise päevast ning vastus saadetakse nõudes näidatud kontaktaadressil. Juhul kui nõue tunnistatakse alusetuks ja Tarbija sellega ei nõustu, on tal õigus kasutada muid, talle normatiivaktides määratud õigusi.

Kättetoimetamine

Kättetoimetamine Tallinnas 0.00 €;
Kättetoimetamine Tallinnast väljas 0.00 – 3.00 € (olenevalt kättetoimetamise alast);

Kättetoimetamise aeg Esmaspäev – Pühapäev;

Kui adressaadile ei ole võimalik helistada ja ta ei ole kodus, toode tagastatakse Müüjale ja teistkordselt tarnitakse märgitud aadressile muul ajal (juurdemaksu eest);
Adressaati informeeritakse toode kättetoimetamisest.
Kiire kättetoimetamise juhul palun helistada Müüjale.

Tellimusi, mis on tehtud väljaspool meie tööaega, võetakse töösse järgmisel hommikul. Maksmine
Tellimuse eest võib maksta Visa või MasterCard kaardiga.
Vaidluste lahendamine

Nendest Kasutustingimustest tulenevatele õigussuhtele kohaldatakse Läti Vabariigi õigusakte.

©2020. Hostings JM Holding

0