1. Privatumo politika

1. Ši Privatumo politika yra skirta, kad SIA “TAILORRIGA”, registracijos numeris: 40203300050, juridinis adresas: Ryga, Krišjana Valdemara iela 93 – 1, LV-1013, Latvija, faktinis adresas: Krišjana Valdemara iela 93 – 1, LV-1013, Ryga, Latvija (toliau – Pardavėjas) kauptų, naudotų ir apdorotų asmeninę informaciją, kurią Pirkėjas pateikia Pardavėjo internetinėje svetainėje.

2. Ši Privatumo politika yra susijusi su Pardavėjo internetine svetaine tailor.lv (toliau – Internetinė svetainė), kuri priklauso ir kurią valdo Pardavėjas.

3. Ši Privatumo politika taikoma Pirkėjui ar šios Interneto svetainės vartotojų asmens duomenų gavimui, naudojimui, publikavimui, perdavimui ir saugojimui.

2. Duomenų rinkimas ir naudojimas

1. Asmens duomenys yra informacija, kurią Pardavėjas gauna iš Pirkėjo Pardavėjo ir Pirkėjo sutikimu, siekiant vykdyti sudarytos sutarties sąlygas ir susisiekti su Pirkėju.

2. Pirkėjų duomenų rinkimas atliekamas Pirkėjui pateikiant kontaktinę informaciją ar kitus duomenis šioje Internetinėje svetainėje.

3. Pardavėjas renka ir kitus duomenis, kurie nėra taikomi konkrečiam asmeniui — Jūsų geografinę buvimo vietą, interneto naršyklės tipą, naršymui svetainėje naudojamą įrenginį, susirašinėjimo kalbą. Šie duomenys renkami tik statistiniais tikslais.

4. Naudodamas gautus duomenis, Pardavėjas gali pranešti Pirkėjui apie prekes, įvykius ir su internetine svetaine susijusias naujienas.

5. Pirkėjas gali bet kuriuo metu pašalinti savo vardą ir pavardę iš tikslinės auditorijos grupės sąrašo, jei jis nenori gauti informacijos apie prekę, įvykius ir naujienas.

6. Pirkėjo duomenys naudojami atliekant prekių pristatymą ir vykdant iš prekių pirkimo sutarties atsirandančius įsipareigojimus.

7. Pirkimo atlikimo metu mes perduodame mokėjimo atlikimui reikalingus asmens duomenis įgaliotam duomenų tvarkytojui Maksekeskus AS.

8. Pardavėjas įsipareigoja atlikti visus veiksmus, siekiant u˛tikrinti tinkamą duomenų saugumą.

3. Kitų duomenų rinkimas

Mes taip pat renkame anoniminius duomenis, tai yra, duomenis, kurie nėra taikomi konkrečiam asmeniui (duomenis apie lytį, am˛ių, pagrindinę kalbą, buvimo vietą) ir neleid˛ia tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyti jo tapatybės.

Be to, mes galime rinkti bendrą informaciją apie klientų veiklą mūsų parduotuvėse ir svetainėje. Šie duomenys yra renkami ir naudojami, kad galėtume teikti klientams informaciją apie tai, kurios prekės, paslaugos ir skyriai pritraukia daugiausiai dėmesio. Bendroji informacija šioje Privatumo politikoje naudojama kaip anoniminė informacija.

4. Surinktų kliento asmens duomenų naudojimas

Naudodami surinktus asmens duomenis, mes galime informuoti SIA “TAILORRIGA” klientus apie būsimus įvykius, akcijas ir naujienas.

Jei klientai nenori gauti mūsų naujausių ˛inių ar informacijos apie juos dominančias prekes, jie gali bet kuriuo metu pašalinti savo vardą ir pavardę iš tikslinės auditorijos grupės sąrašo.

Mes taip pat naudojame surinktus asmens duomenis atlikdami prekių pristatymą ir vykdydami su klientais pasirašytų sutarčių nustatytus įsipareigojimus.

Siekdama geresnio klientų aptarnavimo, SIA “TAILORRIGA” gali atskleisti informaciją apie atskirus klientus trečiosioms šalims, kurios teikia paslaugas SIA “TAILORRIGA” ir kuriuos įpareigoja sutartis dėl konfidencialios informacijos neatskleidimo ir duomenų tvarkymo sąlygų.

Trečiosiomis šalimis laikomi, pavyzd˛iui, mūsų bendradarbiavimo partneriai, kurių pareigos apima svetainėje nupirktų prekių pristatymą, mokėjimo paslaugų teikimą ar informacinių pranešimų siuntimą.

Trečiosioms šalims perduodami duomenys gali būti:

1. Informacinių SMS pranešimų siuntimui – telefono numeris.

2. Mokėjimo paslaugų teikimui – vardas, pavardė, asmens kodas, el. paštas, telefono numeris, informacija apie kliento finansinę būklę, gyvenamosios vietos adresas, darbdavys ir u˛imamos pareigos, informacija apie pajamas, paso / tapatybės kortelės numeris.

3. Prekių pristatymui – vardas, pavardė, el. pašto adresas, telefono numeris, pristatymo adresas.

5. Asmens duomenų perdavimas į u˛sienio valstybes

SIA “TAILORRIGA” imsis visų priemonių, siekdama u˛tikrinti, kad perduodant kliento asmens duomenis į u˛sienio valstybes, jiems būtų taikomas atitinkamo lygio saugumas.

SIA “TAILORRIGA” įsipareigoja neatskleisti kliento asmens duomenų organizacijai ar bet kuriam kitam asmeniui, jei šie yra valstybėje, kurioje nėra u˛tikrinamas atitinkamas asmens duomenų apsaugos lygis, išskyrus šiuos atvejus:

klientas su tuo sutinka;

asmens duomenų perdavimas yra būtinas, siekiant sudaryti sutartį su klientu ar vykdyti su klientu jau sudarytą sutartį;

asmens duomenų perdavimas yra būtinas, siekiant sudaryti sutartį ar įgyvendinti kliento interesus pagal jau sudarytą sutartį;

asmens duomenų perdavimas yra leid˛iamas pagal galiojančių teisės aktų reikalavimus.

6. Duomenų pasikeitimas

Pardavėjas įsipareigoja u˛tikrinti surinktų kliento duomenų teisingumą ir atitiktį.

Dėl kliento tapatybės nustatymo ir susirašinėjimo su juo surinkti asmens duomenys gali būti per˛iūrimi, keičiami ir papildomi, kreipiantis el. paštu [email protected]

7. Prieiga prie duomenų

Pardavėjas gali atskleisti Pirkėjų duomenis, jei yra pagrindas manyti, kad:

ši informacija yra būtina, siekiant nustatyti, konstatuoti ar imtis teisinių veiksmų prieš bet kokį asmenį, kuris gali sukelti bet kokią ˛alą kitam asmeniui ar Pardavėjui, pakenkdamas jo teisėms, turtui ar veiklai, sukelti šią ar panašią riziką kitiems šios Interneto svetainės vartotojams ir/ar asmenims;

tai atliekama atsi˛velgiant į teisės aktų reikalavimus ar, jei to paprašo kompetentingos įstaigos.

8. Pateikęs raštišką prašymą, Pirkėjas turi teisę gauti šią informaciją:

kokie jo duomenys yra surinkti, duomenų rinkimo šaltinis, paskutinio duomenų keitimo data;

duomenų tvarkymo tikslas, informacija apie duomenų gavėjus.

9. Interneto protokolo adresų naudojimas

IP adresas yra skaičių eilutė, automatiškai priskiriama kompiuteriui kiekvieną kartą, vartotojui prisijungus prie savo interneto paslaugų teikėjo. Pagal šį IP adresą galima automatiškai nustatyti vartotojo kompiuterį.

Pardavėjas gali rinkti šiuos adresus sistemos administravimo ir svetainės audito tikslais. Pardavėjas neketina pridėti vartotojo IP adreso prie asmens identifikavimo informacijos. Tai reiškia, kad visos vartotojo sesijos yra registruojamos, bet pats vartotojas lieka anonimiškas.

Pardavėjas gali panaudoti šiuos IP adresus, siekdamas nustatyti svetainės vartotojų situacijas, kai būtina u˛tikrinti, kad jų elgesys atitiktų svetainės naudojimo sąlygas arba apsaugoti svetainę ar kitus vartotojus.

10. Slapukai

Slapukai yra nedidelės tekstinės bylos, kurios teikia informaciją apie vartotojo lankymos interneto svetainėje da˛numą ir vartotojo veiksmus sesijos metu. Slapukuose nesaugoma jokia asmens identifikavimo informacija, bet, jei vartotojas pats pateikia šią informaciją, ji gali būti pridėta prie slapuke esančių duomenų.

11. Saugumas

Pardavėjas naudoja saugias duomenų sistemas ir, esant poreikiui, yra pasirengęs imtis papildomų saugumo priemonių, kad apsaugotų vartotojo duomenis nuo praradimo, netinkamo naudojimo ir pakeitimo.

Tik specialiai įgalioti Pardavėjo darbuotojai turi prieigą prie svetainės vartotojų patikėtos informacijos. Pardavėjas imasi saugumo priemonių, tačiau negali garantuoti, kad jokie duomenys nebus prarasti, netinkamai naudojami ar pakeisti.

12. Privatumo politikos sąlygos ir keitimai

Patikėdami asmens duomenis ir/ar kitą asmeninę informaciją, Internetinės svetainės vartotojai patvirtina, kad šios privatumo politikos sąlygos juos įpareigoja, ir jie patvirtina, kad Pardavėjas turi teisę tvarkyti šią informaciją šiame dokumente apibrė˛tais atvejais ir apimtimi.

Šios privatumo sąlygos gali būti atnaujinamos bet kuriuo metu, todėl vartotojai raginami reguliariai jas perskaityti.

0